Gegevensbescherming

 

Caritas Banneux Bisdom Roermond

15 juni 2020

Caritas Banneux Bisdom Roermond (het Diocesaan Comité voor het Bisdom Roermond van de Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 • dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring;
 • dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als Caritas Banneux Bisdom Roermond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van pelgrims en geïnteresseerden
Persoonsgegevens van pelgrims en geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking;
 • Organisatie van tridua en dagbedevaarten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge of schriftelijke aanmelding of toestemming, afgifte van contactgegevens en/of verzoek om contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende welke men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Ten aanzien van pelgrims worden ook gegevens over gezondheid verwerkt, echter uitsluitend indien een goed en veilig verloop van de pelgrimage zulks vergt. In dat geval dient de betrokken pelgrim daarvoor uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven. Gegevens over gezondheid worden door ons opgeslagen ten behoeve van genoemde verwerking voor de periode dat men is aangemeld als pelgrim.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers
Persoonsgegevens van bestuursleden van Caritas Banneux Bisdom Roermond en overige vrijwilligers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Organisatorische doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan gemaakte afspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de statuten van Caritas Banneux Bisdom Roermond, bestuursbesluiten en/of gemaakte afspraken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:\

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het bestuurslidmaatschap of de aanstelling en daarna overeenkomstig de bepalingen van de Archiefregeling van het Bisdom Roermond.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ook kunnen persoonsgegevens aan het Huis voor de Pelgrim worden verstrekt, die deze kan gebruiken om voorlichting te geven over de bedevaartactiviteiten waarmede het Huis voor de Pelgrim bemoeienis heeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Caritas Banneux Bisdom Roermond van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken reservekopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op!

Contactgegevens
Caritas Banneux Bisdom Roermond
Raadhuisplein 1
6226 GN  Maastricht
Nederland
Info@huisvoordepelgrim.nl